Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Thuận

Thứ Ba 25/12/2018 14:04
1367
Toàn văn quyết định:Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Văn phòng Điều phối

QUY ĐỊNH

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng

nông thôn mới tỉnh Bình Thuận

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 4 tháng 5 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận)

Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Thuận (gọi tắt là Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh) thực hiện chức năng giúp Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh) quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

2, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh có tư cách pháp nhân, có con đấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

3. Trụ sở của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh đặt tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Điều 2. Nhiệm vụ quyền hạn

1. Xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám sát đánh giá việc thực hiện Chương trình.

2. Tham mưu xây dựng kế hoạch vốn, phân bổ vốn ngân sách và các nguồn vốn huy đng khác để xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

3, Theo dõi, tổng hợp, báo cáo, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh.

4. Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách và cơ chế phối hợp hoạt động liên ngành để thực hiện có hiệu quả Chương trình trên địa bàn tỉnh.

5. Tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo tỉnh trong việc đôn đốc tiến độ triển khai nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo và tiến độ thực hiện Chương trình trên

địa bàn tỉnh để báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia cấp tỉnh.

6. Chuẩn bị nội dung, chương trình cho các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của Ban Chỉ đạo tỉnh và các báo cáo theo yêu cầu của Trưởng Ban Chỉ đạo.

7. Tổ chức công tác thông tin truyền thông về xây dựng nông thôn mới.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quy định.

Điều 3. Tổ chức bộ máy

1, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh có Chánh Văn phòng và không quá 02 Phó Chánh Văn phòng.

a) Chánh Văn phòng do Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiên nhiệm. Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo và trước pháp luật về toàn bộ các hoạt động của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh.

   b) Một (01) Phó Chánh Văn phòng do Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn kiêm nhiệm và một (01) Phó Chánh Văn phòng làm việc chuyên trách. Các Phó Chánh Văn phòng được Chánh Văn phòng phân công phụ trách từng phần việc cụ thể và chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng và liên đới chịu trách nhiệm trước pháp luật về phần việc được phân công.

c) Chánh Văn phòng và Phó Chánh văn phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm.

 2. Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh có một số công chức thuộc Chi cục Phát triển nông thôn, 01 công chức của Sở Kế hoạch Đầu tư, 01 công chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được biệt phái đến Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh làm việc chuyên trách. Việc biệt phái công chức đến làm việc tại Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý, sử dụng công chức,

3. Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao một số biên chế (sau khi được HĐND tỉnh phê duyệt) để thực hiện nhiệm vụ chuyên trách trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và khối lượng công việc được

giao. Việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng số người làm việc chuyên trách theo chỉ tiêu biên chế được giao thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

4. Ngoài ra Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh còn có một số công chức cấp phòng của các sở, ngành có liên quan cử đến làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Việc điều động số công chức này do Chánh Văn phòng đề nghị Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định.

Điều 4. Kinh phí hoạt động

Kinh phí hoạt động của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh do ngân sách nhà nước bố trí trong kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh theo quy định pháp luật.

Điều 5. Điều khoản thi hành

1. Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt những nội dung của bản quy định này.

2. Trong quá trình thực hiện có vấn đề gì chưa phù hợp, cần điều chỉnh, bổ sung, Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh có trách nhiệm báo cáo Ban Chỉ đạo để trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.